2020ގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ގައި މި ފެކަލްޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީގެ ކޯސްތަކާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. …

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި  ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

މި މާރޗް މަހުގެ 9 އަދި 10 މި ދެދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ” ގުޑްގަވަރނަސް ޕްލޭނިންގް އެނޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ” ވޯކްޝޮޕްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން …

ފެކަލްޓީ ގައި އަލަށްފަަށަން ގަސްތުކުރާ އިމާމު އެންޑް ޚަޠީބު ޑިގްރީ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީ ގައި އަލަށްފަަށަން ގަސްތުކުރާ އިމާމު އެންޑް ޚަޠީބު ޑިގްރީ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގައި އަލަށް ފަށަން ރާވަމުންދާ ކޯހެއްކަމުގައިވާ ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމު އެންޑު ޚަޠީބް ކޯހުގެ ނަމާ ގުޅޭގޮތުން 25 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ޑީން ޢަލީ …

ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގެ މިޝަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގެ މިޝަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޢަރަބިބަހާއި ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދާ ސަޢޫދީ މިޝަންގެ ވެރިޔާ ޑރ މުޙައްމަދު ބިން އިސްމާޢީލް އަލްޣާމިދީއާއި ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ، ޢަރަބި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ …

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ބައިވެރިވެއްޖެ

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ބައިވެރިވެއްޖެ

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ހަވީރު 16:00 އިން 22:00 އަށް ޔުނިވާސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ސުޓޯލަށް …

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number