ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ދީނީޕްރޮގުރާމް ތަކެއްފަށަނީ

ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ދީނީޕްރޮގުރާމް ތަކެއްފަށަނީ

ޕީ.އެސް.އެމް އާއި މޯލްޑިވުސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ދީނީޕްރޮގުރާމް ތަކެއްފެށުމަށް ޓަކައިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ޔުނިވާސިޓީގެ މީޓިންރޫމްގައި ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގައި ޔުނިވާސިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި، ފެކަލްޓީ …

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވުސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީއަށް އަލަށް އެޕޮއިންޓް ކުރެއްވި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލާ ޢަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލް އަދި ޑޮކްޓަރު އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މުވައްޒަފުންނާއި …

ޖަޕާނުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕިން އިކޮނޮމީގެ ސީނިއަރު ރިސާރޗް ބޭފުޅަކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕިން އިކޮނޮމީގެ ސީނިއަރު ރިސާރޗް ބޭފުޅަކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 
ޖަޕާނުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕިން އިކޮނޮމީގެ ސީނިއަރު ރިސާރޗް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ޝިޔާ އިމައިޒުމީ ޝޭހް ޢަލީ ޒާހުއާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ގައި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 …

ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިފި

ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިފި

މި ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން “މުޢުޖިޒާތް” މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅަހަށައި ދީފި 9 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު މި ޕްރޮގްރާމް ވަނީ މުއްނާރު ޓީވީން ދައްކާފައެވެ.

2020 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2020 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2020 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމު ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ ކޯސްތަކާއި،ހަމަޔަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ފެކަލްޓީ …

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number