ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން  ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި ބ. އޭދަފުޓަށް  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ

ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި ބ. އޭދަފުޓަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ

ފެކަލްޓީގެ އެލް.އެލް.ބީ ގެ 4 ވަނަ އަހަރުގެ ދަރިވަރުން މި މެއި މަހުގެ 2 އިން 4 އަކަށް ” ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން ” ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި …

އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާ ގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެއްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ އަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގަންނަވައިފި.

އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާ ގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެއްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ އަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގަންނަވައިފި.

މި ފެކަލްޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުރުސަލީން ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާ ގައި ބޭއްވި 6 ވަނަ އިންޓަނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އަރަބިކް ސްޓަޑީޒް އެންޑް އިސްލާމިކް ސިވިލައިޒޭޝަން …

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ކްލާސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ކްލާސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ކްލާސްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންތައް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް ގެ …

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އަލް މަދަރަސަތުން ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއަށް މިޞްރުގެ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީއިން ކިޔަވައިދެއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ޓީޗަރުން ވަޑައިގަތުން ލަސްވުމާވިދިގެން އެސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ލެކްޗަރަރއިން ވަޑައިގެން މަހެއްހާ ދުވަހު އެސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދީފިއެވެ. ޢަރަބިއްޔާ …

ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނަށް ތިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަވައިފި

ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނަށް ތިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަވައިފިއެވެ. އެ ތިން ވޯކް ޝޮޕަކީ އޭ.ޕީ.އޭ ރެފަރެންސިން، ހާރވަޑް ރެފަރެންސިން ، ޑާރޓަރބޭސް އަދި ސާރޗް ސްޓްރެސްޓެޖިސް އެންޑް އިން އިންފޮމޭޝަން …

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number