ދެ ލެކްޗަރަރއެއް ފެކަލްޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންގެ މަޤާމަށް އާ ދެބޭފުޅަކު ވަނީ ގުޅިވަޑައިގަނަނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއެއް ބޭފުޅަކީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އެވެ. މަންދު ކޮލެޖުން ލޯ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށް އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް …

އޮރިއެންޓޭޝަން 2019 ޓާރމް 1

އޮރިއެންޓޭޝަން 2019 ޓާރމް 1

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމް ގައި ފެކަލްޓީ އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އޮރިއެންޓޭޝަނެއް ބާއްވައިފި.
20 ފެބްރުއަރީ 2019 ވީ ދުވަހު ބޭއްވި، މި އޮރިއެންޓޭޝަން ގައި ފެކަލްޓީ އަށް އަލަށް …

އަބޫ އުސާމާ އައްޒަހާބީ ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އަބޫ އުސާމާ އައްޒަހާބީ ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް ސޮކޮލަރ އަބޫ އުސާމާ އައްޒަހާބީ ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރއިންނާއިވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number