އެޑްމިން

 ޔޫސުފް އެސްޓެސް ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޔޫސުފް އެސްޓެސް ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް ދަޢުވާގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކުރައްވަމުންގެންދަވާ ޔޫސުފް އެސްޓެސް އެޕްރިލް 25 ވީ ބުދަ ދުވަހު ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަދި ލެކްޗަރަރއިންނާއިވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަދީނާ ގެ  ރެކްޓަރ ޑރ. ހާތިމް ހަސަން އަލް މަރްޒޫޤީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިންނާއި އަދި ފެކަލްޓީގެ ލެކަޗަރަރއިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަދީނާ ގެ ރެކްޓަރ ޑރ. ހާތިމް ހަސަން އަލް މަރްޒޫޤީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިންނާއި އަދި ފެކަލްޓީގެ ލެކަޗަރަރއިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަދީނާގެ ރެކްޓަރ ޑރ. ހާތިމް ހަސަން އަލް މަރްޒޫޤީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  އެފް.އެލް.އައި.އެސް ގައި ކިޔަވާ ދެއްވަމުންގެންދަވާ …

 " FLIS  ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018 "  ގެ އަށްވަނަ ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި

” FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018 ” ގެ އަށްވަނަ ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި

“FLIS  ލެކްޗަރ ސީރީސް  2018″ ގެ ލެކްޗަރ ސީރީސް ގެ އަށްވަނަ ލެކްޗަރ 19 އެޕްރިލް 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ނަންގަވާދެއްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ސަރޖެންޓް …

“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ ގެ ހަތްވަނަ ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި

 
“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ގެ ލެކްޗަރ ސީރީސް ގެ ހަތްވަނަ ލެކްޗަރ 12 އެޕްރިލް 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ނަންގަވާދެއްވާފައިވަނީ އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ސެކްޓަރ …

"FLIS  ލެކްޗަރ ސީރީސް  2018" ގެ ހަވަނަ ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި

“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ ގެ ހަވަނަ ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި

“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ގެ ލެކްޗަރ ސީރީސް ގެ ހަވަނަ ލެކްޗަރ 05 އެޕްރިލް 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ނަންގަވާދެއްވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލީގަލް …

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number