FLIS Admin

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި  ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

މި މާރޗް މަހުގެ 9 އަދި 10 މި ދެދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ” ގުޑްގަވަރނަސް ޕްލޭނިންގް އެނޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ” ވޯކްޝޮޕްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން …

ފެކަލްޓީ ގައި އަލަށްފަަށަން ގަސްތުކުރާ އިމާމު އެންޑް ޚަޠީބު ޑިގްރީ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީ ގައި އަލަށްފަަށަން ގަސްތުކުރާ އިމާމު އެންޑް ޚަޠީބު ޑިގްރީ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގައި އަލަށް ފަށަން ރާވަމުންދާ ކޯހެއްކަމުގައިވާ ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމު އެންޑު ޚަޠީބް ކޯހުގެ ނަމާ ގުޅޭގޮތުން 25 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ޑީން ޢަލީ …

ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގެ މިޝަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގެ މިޝަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޢަރަބިބަހާއި ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދާ ސަޢޫދީ މިޝަންގެ ވެރިޔާ ޑރ މުޙައްމަދު ބިން އިސްމާޢީލް އަލްޣާމިދީއާއި ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ، ޢަރަބި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ …

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ބައިވެރިވެއްޖެ

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ބައިވެރިވެއްޖެ

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ހަވީރު 16:00 އިން 22:00 އަށް ޔުނިވާސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ސުޓޯލަށް …

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން ޝެއިޚު އަލީ ޒާހިރު އެފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން ޝެއިޚު އަލީ ޒާހިރު އެފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން ޝެއިޚު އަލީ ޒާހިރު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯލްސެންޓަރ ޓުރެއިނިން ޕްރޮގުރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number