އިޢުލާން

2020ގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ގައި މި ފެކަލްޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީގެ ކޯސްތަކާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. …

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި  ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

މި މާރޗް މަހުގެ 9 އަދި 10 މި ދެދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ” ގުޑްގަވަރނަސް ޕްލޭނިންގް އެނޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ” ވޯކްޝޮޕްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން …

ފެކަލްޓީ ގައި އަލަށްފަަށަން ގަސްތުކުރާ އިމާމު އެންޑް ޚަޠީބު ޑިގްރީ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީ ގައި އަލަށްފަަށަން ގަސްތުކުރާ އިމާމު އެންޑް ޚަޠީބު ޑިގްރީ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގައި އަލަށް ފަށަން ރާވަމުންދާ ކޯހެއްކަމުގައިވާ ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމު އެންޑު ޚަޠީބް ކޯހުގެ ނަމާ ގުޅޭގޮތުން 25 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ޑީން ޢަލީ …

ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގެ މިޝަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢޫދީ އަރަބިޔާގެ މިޝަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޢަރަބިބަހާއި ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދާ ސަޢޫދީ މިޝަންގެ ވެރިޔާ ޑރ މުޙައްމަދު ބިން އިސްމާޢީލް އަލްޣާމިދީއާއި ޑީން އައްޝޭޚް ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ، ޢަރަބި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ …

ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިފި

ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިފި

މި ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން “މުޢުޖިޒާތް” މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅަހަށައި ދީފި 9 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު މި ޕްރޮގްރާމް ވަނީ މުއްނާރު ޓީވީން ދައްކާފައެވެ.

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number