ހަރަކާތްތައް

2019 ގެ ދެވަނަޓާރމުގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

މިސެމެސްޓަރ ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ ކޯސްތަކާއި،ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގައި އެފް.އެލް.އައި.އެސް. އިން ފަށާ ކޯސްތަކަކީ

ސެޓްފިކެޓް 3 …

" CLE އެކްސްޓަރންޝިޕް ސުޕަވައިޒަރ ޓްރެއިނިންގް ވޯރކްޝޮޕް"  ބާއްވައިފި

” CLE އެކްސްޓަރންޝިޕް ސުޕަވައިޒަރ ޓްރެއިނިންގް ވޯރކްޝޮޕް” ބާއްވައިފި

މާރޗް 3 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ވޯރކްޝޮޕް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެމް.އެން.ޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ.މުއާވިޔަތު މުޙައްމަދެވެ. އަދި މި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ ފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރެވެ. …

"FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018 " ގެ ލެކްޗަރތައް ފަށައިފި

“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018 ” ގެ ލެކްޗަރތައް ފަށައިފި

” FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ ގެ ލެކްޗަރ ސީރީސް ގެ ފުރަތަމަ ލެކަޗަރ 08 ފެބަރުއަރީ 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ނަންގަވާދެއްވާފައިވަނީ UNDP ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް …

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަހިދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަހިދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި މަރުކަޒުތަކުން 2018 ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ޕުރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބާއްވާ “ފަހި ދުވަސް” ، ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ރަސްފަންނުގައި އޮކްޓޯބަރ …

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number