ޚަބަރު

ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ދީނީޕްރޮގުރާމް ތަކެއްފަށަނީ

ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ދީނީޕްރޮގުރާމް ތަކެއްފަށަނީ

ޕީ.އެސް.އެމް އާއި މޯލްޑިވުސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ދީނީޕްރޮގުރާމް ތަކެއްފެށުމަށް ޓަކައިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ޔުނިވާސިޓީގެ މީޓިންރޫމްގައި ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގައި ޔުނިވާސިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި، ފެކަލްޓީ …

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވުސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީއަށް އަލަށް އެޕޮއިންޓް ކުރެއްވި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލާ ޢަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލް އަދި ޑޮކްޓަރު އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މުވައްޒަފުންނާއި …

ޖަޕާނުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕިން އިކޮނޮމީގެ ސީނިއަރު ރިސާރޗް ބޭފުޅަކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕިން އިކޮނޮމީގެ ސީނިއަރު ރިސާރޗް ބޭފުޅަކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 
ޖަޕާނުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕިން އިކޮނޮމީގެ ސީނިއަރު ރިސާރޗް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ޝިޔާ އިމައިޒުމީ ޝޭހް ޢަލީ ޒާހުއާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ގައި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 …

ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނަށް ތިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަވައިފި

ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނަށް ތިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަވައިފިއެވެ. އެ ތިން ވޯކް ޝޮޕަކީ އޭ.ޕީ.އޭ ރެފަރެންސިން، ހާރވަޑް ރެފަރެންސިން ، ޑާރޓަރބޭސް އަދި ސާރޗް ސްޓްރެސްޓެޖިސް އެންޑް އިން އިންފޮމޭޝަން …

އަބޫ އުސާމާ އައްޒަހާބީ ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އަބޫ އުސާމާ އައްޒަހާބީ ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް ސޮކޮލަރ އަބޫ އުސާމާ އައްޒަހާބީ ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރއިންނާއިވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number