ޚަބަރު

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ހެޑުންގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު 1 ޖޫން 2014 ގައި ހަމަވެފައިވާތީ، އަލުން އެމަގާމުތަކަށް ހެޑުން ޢައްޔަންކުރުން އޮގަސްޓް 12 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ހުޅުވާލެވުނު …

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number