“ބަންގިގޮވާނީ ކޮހިނެއް؟” ގެ ނަމުގައި ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން 2 ގަޑިއިރުގެ ވާކްސްޕްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި

 

“ބަންގިގޮވާނީ ކޮހިނެއް؟” ގެ ނަމުގައި އެފް.އައި.އެސް ގެ ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން 2 ގަޑިއިރުގެ ވާކްސްޕްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސިއެވެ.  މި ވޯކްސޮފްގައި ކިޔަވައިދެއްވީ ފުރުގާން މިސްކިތުގެ އިމާމް އަޙްމަދު ރިޔާޒްއެވެ. ފެބުރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު 13:00 އިން 15:00 އަށް ކުރިއަށް ދިވަ ވާކްސޮޕްގައި ބަންގިގޮވާނެ ގޮވާނެ ތަފާތު ގޮތް ތަކާއި އިތުރު އެތަށް މައުޟޫމާތުތަކެއް ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮއްދީފައިވެއެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number