ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ‘ތެވެލި’ ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ފެށިފައިވަނީ 2 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، އޮމާން،އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޖަރމަނީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައިމިފެކަލްޓީގެ ބައެއް ލެކްޗަރަރއިން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރާއި ސީނިއަރ ލެކްޗަރާއިން ކަމަށްވާޑރ. މުޙައްމަދު މުރުސަލީނާއި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟްގެ އިތުރުން ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚްމުޙައްމަދު މަންސޫރު ވަނީ ރިސަރޗް ޕޭޕަރ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. ދެ ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ކޮންފަރެންސް ނިންމާލާފައި ވަނީ 3 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.theveli 1     theveli 6 theveli 7 theveli 8 theveli 9

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number