ޔޫސުފް އެސްޓެސް ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

DbnrfOCXcAEb_dd

އިސްލާމިކް ދަޢުވާގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކުރައްވަމުންގެންދަވާ ޔޫސުފް އެސްޓެސް އެޕްރިލް 25 ވީ ބުދަ ދުވަހު ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަދި ލެކްޗަރަރއިންނާއިވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number