ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ‘ތެވެލި’ ގައި ފެކަލްޓީގެ 13 ލެކްޗަރަރއިން ޕޭޕަރު ހުށައަޅައިފި

1.1


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް “ތެވެލި” ފެށިފައިވަނީ 12 އޮގަސްޓް 2018 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ. ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެށުމުގެ ގޮތުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ ފެކަލްޓީގެ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަލްޤާރީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫނުސް އެވެ. އަދި މިފެކަލްޓީގެ 13 ލެކަޗަރަރއިންވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ރިސަރޗް ޕޭޕަރ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.
ޕޭޕަރ ހުށައަޅުއްވާ ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:
1. އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު : “ދީނަށް ގޮވާލެއްވުމުގައި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ބޭނުންކުރެއްވި ވަސީލަތްތަކާއި އުސްލޫބުތައް”
2. ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުލް ލަތީފް : “ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް”
3. ޑރ. އަބްދުއް ސައްތާރް އަބްދުއްރަޙްމާން : “ޒިނޭގެ މައްސަލަތަކާއި ބަދު އަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައްޔާއި އެމައްސަލަތަކަށް ޙުކުމް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބައެއް މުހިއްމު ކަންތައްތައް”
4. ޑރ. އަބްދުﷲ ޖަމީލް : “އިންސްޓޯލްމެންޓަށް މުދާ ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް”
5. ޑރ. މުޙައްމަދު މުރްސަލީން : “تمكين المرأة في ضوء القرآن الكريم والمؤتمرات الدولية المنعقدة من قبل الأمم المتحدة : دراسة تحليلية نقدية”
6. ޑރ. މުޙައްމަދު ރައުފް : “ Special Economic zone and human rights violations in India: Issues and Challenges ”
7. އައްޝައިޚް ފައްޔާޒް ޢަލީ މަނިކް : “އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ތަރިގައިގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ޒަމާނީ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ އަލީގައި”
8. އައްޝައިޚް އުސްމާން ޔޫސުފް : “އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤާޟީގެ ކިބައިން ފިސްޤު ފާޅުވުމާއި އާންމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވުމުން ޤާޟީ ކަމުން އަޒުލު ކުރުން”
9. އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު : “ޢާއިލީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤަށް ކުރާ އަސަރު”
10. އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންސޫރު އާދަމް : “ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަމުގެ ޝަރުޢީ ހައްލު”
11. އައްޝައިޚް އާސިފް މޫސާ އިބްރާހިމް : “ފަލަކީ ހިސާބު ބޭނުންކޮށްގެން ހަނދު ޘާބިތުކުރުން”
12. ސައްޔިދު ޢިމްރާން : “ Trade related aspects of Intellectual Property Law and its impact on the Republic of Maldives”
13. ބަތޫލް ޒަހޫރް ޤާޒީ : “From Clinical to Digital: The Shifting Paradigms of the Legal Education in the Maldives”
ދެ ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ކޮންފަރެންސް ނިންމާލާފައި ވަނީ 13 އޮގަސްޓް 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number