ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނަށް ތިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަވައިފި

ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނަށް ތިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަވައިފިއެވެ. އެ ތިން ވޯކް ޝޮޕަކީ އޭ.ޕީ.އޭ ރެފަރެންސިން، ހާރވަޑް ރެފަރެންސިން ، ޑާރޓަރބޭސް އަދި ސާރޗް ސްޓްރެސްޓެޖިސް އެންޑް އިން އިންފޮމޭޝަން އިވެލުއޭޝަން ،މިވޯކްޝޮޕް ތައް ހިންގާފައިވަނީ 29 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 3 ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްތަކަކީ ފެކަލްޓީގެ އެކަޑަމިކް ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ ގުނަ ފައިދާ ތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަ ވޯކްޝޮޕްތަކެކެވެ

viber image 2019-01-30 , 15.44.20viber image 2019-01-29 , 13.11.03

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number