އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާ ގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެއްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ އަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގަންނަވައިފި.

IMG_1236IMG_1238

މި ފެކަލްޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުރުސަލީން ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާ ގައި ބޭއްވި 6 ވަނަ އިންޓަނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އަރަބިކް ސްޓަޑީޒް އެންޑް އިސްލާމިކް ސިވިލައިޒޭޝަން އިންމި މަޢުޟޫ އަށް ޕޭޕަރ ހުށހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ( އަރަބިކް ޑިވިޝަން ) އެއްމެ މޮޅު ޕޭޕަރ ހުށަހަޅުއްވި ފަރާތަށް ލިބޭ އެވޯޑް ވަނީ ޙާސިލް ކުރއްވާފައެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number