ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި ބ. އޭދަފުޓަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ

viber image 2019-05-03 , 15.31.42viber image 2019-05-03 , 16.14.32

ފެކަލްޓީގެ އެލް.އެލް.ބީ ގެ 4 ވަނަ އަހަރުގެ ދަރިވަރުން މި މެއި މަހުގެ 2 އިން 4 އަކަށް ” ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން ” ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި ބ. އޭދަފުޓަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދަތުރު ގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރި ކުރުމަށް އެ ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ދަތުރު ގައި މި ފެކަލްޓީގެ 2 ލެކްޗަރުން ކަމުގައި ވާ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޕެސަރ ޑރ މުޙައްމަދު ރަޢޫފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ރަތަފަންދޫ އަށް ދަތުރު ކުރި ދަރިވަރުންނާއިއެކުގައެވެ. އަދި ، ލެކްޗަރަރ އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ އަބްދުލްމުޙުސިން ވަޑައިގަތީ ބ. އޭދަފުށްޓަށް ދަތުރުކުރި ދަރިވަރުންނާއި އެކު ގައެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number