ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިފި

mujizaai 2
މި ފެކަލްޓީ އާއި ޕަބްލިކްސާރވިސް މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން “މުޢުޖިޒާތް” މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅަހަށައި ދީފި 9 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު މި ޕްރޮގްރާމް ވަނީ މުއްނާރު ޓީވީން ދައްކާފައެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number