ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

87788797_2536585209948380_3269970009325043712_o
މި މާރޗް މަހުގެ 9 އަދި 10 މި ދެދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ” ގުޑްގަވަރނަސް ޕްލޭނިންގް އެނޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ” ވޯކްޝޮޕްގައި މި ފެކަލްޓީ ގެ ޑީން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި.
88052646_2536585026615065_4556525826459303936_o

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number