ޑިޕްލޮމާ ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަޠީބް

BIS Courses (Website Banner3)

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު (2 ސިމެސްޓަރ)

ޝަރުތު:

  • ޖީ.ސީ.އީ. އޭ ލެވެލް/ އެޗް.އެސް.ސީން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  • ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލުކޮއްފައިވުން.

DIK course structure

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number