އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޢަރަބިކް ލެންގުއޭޖް

3.ACAL (Banner)

މި ކޯހަކީ ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ކޯހެކެވެ. މި ކޯސް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ، ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވާ އިރު ޢަރަބި ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ލިޔެކިޔުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިފަދަ ޕޮރުގުރާމްތަކުން އަހުލުވެރިކުރާ މިންވަރަށް އަހުލުވެރިކޮށްދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. މި ކޯހަކީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި، ޓުއަރިޒަމާއި، ވިޔަފާރިއާއި، ނޫސްވެރިކަމާއި އަދި މިނޫންވެސް ޢަރަބި ބަސް މުހިއްމުވާ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކޯހެކެވެ.

ކޯހުގެ މުއްދަތު: މިއީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ (2 ސެމެސްޓަރ) ފުލްޓައިމް ކޯހެކެވެ.

ޝަރުތު:

  • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް/ އެސް.އެސް.ސީ އިން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން، ނުވަތަ
  • ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސަޓިފިކެޓެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ
  • ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިންމާފައިވުން، ނުވަތަ
  • އުމުރުން 18 އަހަރުފުރި 1 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number