އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

6.ACSL (Banner1)

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު ދުވަހުގެ (2 ސެމެސްޓަރގެ) ކޯހެކެވެ.

ޝަރުތު:

  • އިސްލާމް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެސް.އެސް.ސީ./ ޖީ.ސީ.އީ. އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާންތަކުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  • ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  • އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  • ގުރޭޑް 7 ނިންމައި، ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number