ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

9.DSL (Banner1)

ކޯހުގެ މުއްދަތު: މިއީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ (2 ސެމެސްޓަރގެ) ފުލްޓައިމް ކޯހެކެވެ.
ޝަރުތު:

  • ޖީ.ސީ.އީ. އޭ ލެވެލް/ އެޗް.އެސް.ސީން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  • ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލުކޮއްފައިވުން.
Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number