މާސްޓަރ އޮފް ލޯ

14.LLM (Banner1)

މުއްދަތު: 1.5 އަހަރު (3 ސިމެސްޓަރ)

ޝަރުތު:

  • ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number