ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޢަރަބިކް ލެންގުއޭޖް

1.C3AL (Banner1)
މިކޯހަކީ ޢަރަބި ބަސް އުނގެނުމަށާއި ޢަރަބި ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ބަހާ ރަޙްމަތްތެރި-ކުރުވައި، ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 4 ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފެންވަރު ޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ކޯހެކެވެ. މިކޯހުން ދަރިވަރުންނަށް ޢަރަބި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާއި، ޢަރަބި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ޢާންމު ފޮތްތަކާ ގާތްކޮށްދީ ކިޔައި ދޭހަކޮށްގަތުމަށް ފާލަން އެޅިގެންދާނެއެވެ.

މުއްދަތު: 0.5 އަހަރު (1 ސިމެސްޓަރ)

ޝަރުތު: 

  • ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ
  • ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް: މި ކޯހުގައި ފަސް މާއްދާ ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މާއްދާތަކުގެ ކޯޑާއި ނަންތަކެވެ.

C3AL course structure

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number