ޑިޕްލޮމާ އިން ޢަރަބިކް ލެންގުއޭޖް

7.DAL (Banner1)

މި ކޯހަކީ ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ކޯހެކެވެ. މި ކޯސް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ، ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވާ އިރު ޢަރަބި ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ލިޔެކިޔުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިފަދަ ޕޮރުގުރާމްތަކުން އަހުލުވެރިކުރާ މިންވަރަށް އަހުލުވެރިކޮށްދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. މި ކޯހަކީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި، ޓުއަރިޒަމާއި، ވިޔަފާރިއާއި، ނޫސްވެރިކަމާއި އަދި މިނޫންވެސް ޢަރަބި ބަސް މުހިއްމުވާ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކޯހެކެވެ.

ކޯހުގެ މުއްދަތު: މިއީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ (2 ސެމެސްޓަރގެ) ފުލްޓައިމް ކޯހެކެވެ.

ޝަރުތު:

  • ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ޢަރަބި ބަހުގެ އެޑްވާންސްޑް ސަޓިފިކެޓް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ
  • ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ
  • އުމުރުން 20 އަހަރުފުރި އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4ގެ ސަނަދެއް ޙަސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ފެކަލްޓީން ދޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން.

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް: މި ކޯހުގެ ކޮންމެ ސިމެސްޓަރެއްގައި ފަސް މާއްދާ ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މާއްދާތަކުގެ ކޯޑާއި ނަންތަކެވެ.

DAL

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number