މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

MAIS Courses (Website Banner3)

މި ކޯހަކީ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެކެވެ. ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ ޢަރަބި ބަހުން ކަމަށްވުމުން އިސްލާމީ ޢިލްމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަރްޖިޢުތަކަށް ރުޖޫޢަވެ އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށް ދީނީ ރޮނގުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ.

މުއްދަތު: 1.5 އަހަރު (3 ސިމެސްޓަރ)

ޝަރުތު:

  • ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
  • ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަސް ފިޔަވާ އެހެން ބަހަކުން ކަމުގައި ވާނަމަ ފެކަލްޓީން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން.

MAIS course structure

މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަރިވަރުންނަށް
ޢަރަބި އެންޓްރެންސް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ރެގިއުލޭޝަން
ތީސިސް ގައިޑްލައިން
ތީސިސް ފޮލޯ ޗާޓު
ތީސިސްގެ މައުޟޫޢާއި ސްޕަވައިޒަރުގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތީސިސްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތީސިސްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކަވަރ
ތީސިސް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތީސިސް ކަވަރ

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number