ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް

BIS Courses (Website Banner3)
މިކޯހުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްލާމީ ޢިލްމާއި ޢަޤީދާއާއި ޘަޤާފަތުގެ ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބި، އެދާއިރާތަކުން އަމިއްލައަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، މުޠާލަޢާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އުފެއްދުމެވެ. މިކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަގުގައި މިރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށްޓަކައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބޭނެއެވެ.

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު ދުވަހުގެ (6 ސެމެސްޓަރގެ) ފުލްޓައިމް ކޯހެކެވެ.

ޝަރުތު:

  • ޖީ.ސީ.އީ. އޭ ލެވެލް/ އެޗް.އެސް.ސީން އިސްލާމު ހިމެނޭގޮތަށް 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ
  • އިސްލާމް މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިގްރީ ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮއްފައިވުން. ނުވަތަ
  • ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ހާޞިލުކޮއްފައިވުން. ނުވަތަ
  • ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލުކޮއްފައިވުން..

މިކޯހުގައި ކޮންމެ ސިމެސްޓަރއެއްގައި ޢާންމުކޮށް 5 މާއްދާ ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ.

BIS Course Structure- 2017_Page_2

BIS Course Structure- 2017_Page_1

BIS Course structure 2013_Page_1

BIS Course structure 2013_Page_2

BIS Course structure 2013_Page_3

BIS Course structure 2013_Page_4

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number