ޑައުންލޯޑްސް

academic calendar (MNU)
ޝޯޓް ސެމިސްޓަރ ޕޮލިސީ
ދަރިވަރުންގެ ފޯމުތައް
ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު
ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
މާއްދާ އުނިކޮށް އިތުރުކުރާ ފޯމު
އިނގިރޭސި އެންޓްރަންސް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
މަތީ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފޯމު
ސްޓޫޑަންޓް ކާޑު ހަދައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު
ސަނަދުގެ ނަކަލެއް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު
ކޯސް/ ޙާއްސަވާ މާއްދާ/ ކެމްޕަސް ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު
ދަރިވަރުން އިސްތިއުނާފަށް އެދޭ ފޯމު
ދަރިވަރުންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ފޯމު
ކުރެޑިޓް އޯވަރލޯޑަށް އެދޭ ފޯމު
ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
އެގްޒާމް ކްލޭޝް ނޮޓިފިކޭޝަން ފޯމު
އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ބަލަން އެދޭ ފޯމު
އިމްތިހާނު ކަރުދާސް އަލުން މާރކު ކުރަން އެދޭ ފޯމު
ކިޔެވުން މެދުކަނޑަލުމަށް އެދޭ ފޯމު
ކޯހުން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ފައިސާ އާއި ތަކެތި ޚަލާޞްކުރާ ފޯމު
މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަރިވަރުންނަށް
ޢަރަބި އެންޓްރެންސް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ރެގިއުލޭޝަން
Ethics Policy
Approval-Guidelines-for-ETHICAL-CONDUCT-OF-RESEARCH
Application for Approval to conduct Research at MNU using MNU staff or students
ތީސިސް ގައިޑްލައިން
ތީސިސް ފޮލޯ ޗާޓު
ތީސިސްގެ މައުޟޫޢާއި ސްޕަވައިޒަރުގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތީސިސްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތީސިސްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކަވަރ
ތީސިސް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތީސިސް ކަވަރ
އެހެނިހެން
އެސައިންމަންޓް ކަވަރ (ދިވެހި)
އެސައިންމަންޓް ކަވަރ (އިނގިރޭސި)
ޙާޟިރީއާއި އެސައިންމެންޓްތަކާއި ޔުނިޓް ޓެސްޓްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާ އުސޫލު
ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު (އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅުމަށް)
ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2014
އިތުރުގަޑީގެ ރެކޯޑްޝީޓް
ޕާރޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރަރ ރިކުއެސްޓް ފޯމް
Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number