ގެލެރީ

ދަސްވެނިވުން- އޮގަސްޓު 2017

.
ދަސްވެނިވުން- އޭޕްރީލް 2017

.
ރ.އަތޮޅު ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމް

.
އއ. މަތިވެރި ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމް

.
ދީނީ އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގުރާމުތައް އިފްތިތާޙްކުރުން

.
އޯޕަން ޑޭ 2015

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number